Tinder preps 'Lite' نسخه برنامه دوستیابی خود را برای مناطق داده محدود 2022

Updated: August 17, 2022

اضافه کردن Tinder به لیست رو به رشد از غول های فن آوریراه اندازی برنامه های سبک وزنبرای غلبه بر کاربران بیشتر. به عنوان بخشی از به سود و زیان، بازی گروهفاشبرنامه برای یک برنامه آتش زنه آرشیو خواهد بود که کوچکتر و بهتر مناسب به منطقه که در آن داده های تلفن همراه “می آید در حق بیمه.” مدیر عامل شرکت ماندی گینسبرگ هیچ اشاره ای به ویژگی ها یا تاریخ انتشار (به غیر از “به زودی”)، اما به عنوان یک اولویت مهم در مورد جنوب شرقی آسیا اشاره کرد، هنگامی که هجوم جوانان به شهر های بسته بندی شده وجود دارد.

 

ادامه مطلب