هیئت منصفه هاروی واینشتین به حکم رسید 2023

Updated: January 27, 2023

هاروی واینشتین ، که رفتار متعصبانه وی در جنبش #MeToo برانگیخته است ، به پنج فقره اتهام از جمله تجاوز ، عمل جنایی و تجاوز جنسی درنده متهم است. دادگاه ، که در اوایل این ماه آغاز شد ، بیش از دو سال پس از بمب گذشت …

ادامه مطلب