هیئت منصفه هاروی واینشتین به حکم رسید 2022

Updated: August 15, 2022

هاروی واینشتین ، که رفتار متعصبانه وی در جنبش #MeToo برانگیخته است ، به پنج فقره اتهام از جمله تجاوز ، عمل جنایی و تجاوز جنسی درنده متهم است. دادگاه ، که در اوایل این ماه آغاز شد ، بیش از دو سال پس از بمب گذشت …

ادامه مطلب