شوومر از وزیر کار آکوستا خواست تا استعفا دهد 2022

Updated: August 14, 2022

در فیس بوک مسنجر با ما صحبت کنید.

ببینید چه اتفاقی در جهان رخ می دهد

خواندن بیشتر